Contact Us

Head Office:

RAJVANSH Bhawanabvars-office
D-Block Shastri Nagar, Near Arya Samaj Mandir
MEERUT-250004
Uttar Pradesh-India

Website Contact

Hitesh Rajvanshi ( Ex. General Sec. ABVARS)
SD-307 Shastri Nagar
Ghaziabad.Uttar Pradesh India. 201002
Phone Nos. 91 0120 2710120 & 9312640900
e-mail at: [email protected] , [email protected]

President

Er. Lokesh Chandra Gupta (President)
G-139, Patel Nagar IIIrd, Ghaziabad-201001
9958601888, e-mail: [email protected]

General Secretary

Mr.Kuldeep Kansal (General Secretory)
14/6, Bagh Kashevdas, Muzaffer Nagar,U.P.
Mob :9412711401, 0131-2436717
e-mail: [email protected]